فصل چهارم – ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی

ب: هیئت مدیره

ج: بازرس


 

الف: مجمع عمومی

 

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمائی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

1-10 مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات یا اکثر آراء معتبر است.

2-10 مجمع عمومی فوق العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

3-10 در صورتی که جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت آرا بصورت مکاتبه ای – بر اساس آیین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین می شود- اخذ خواهد شد.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده 11: وظایف مجامع عمومی

الف- مجمع عمومی عادی
- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)
- تصویب خط مشی انجمن.
- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
- تعیین میزان حق عضویت.
- عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب – مجمع عمومی فوق العاده:
- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
- تصویب انحلال انجمن.

 

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره 2: اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره 3: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

 

 

 ب: هیئت مدیره

 

 

 

ماده 12: هیئت مدیره انجمن مرکب از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است. که هر 3 سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

1-12 هیچیک از اعضا نمی توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

2-12 عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

3-12 هیئت مدیره حداکثر تا 3 ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

4-12 کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس و نایب رئیس (یا خزانه دار) همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس معتبر است.

5-12 هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره خداقل سه روز است.

6-12 جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است.

7-12 کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می شود.

8-12 شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

9-12 در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

10-12 شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.

ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13 اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

2-13 تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

3-13 هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن با ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می دهد.

4-13 جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می باشد.

5-13 تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-13 اقامه دعوی و پاسخگوئی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

7-13 انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

8-13 اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چهار چوب وظایف انجمن.

9-13 جلب هدایا و کمکهای مالی.

10-13 اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی.

11-13 اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

12-13 ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

13-13 هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تائید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

 

 ج: بازرس

 

 

ماده 14: مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب می نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

1-15 بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2-15 بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

3-15 گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

خواندن 3893 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 24 اسفند 1394 ساعت 12:07

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

اخبار انجمن

موقعیت ما

درباره ما

انجمن زمين شناسي نفت ايران متعاقب تاسيس شعبه ايران انجمن مهندسين نفت و علوم زمين اروپا (EAGE) و پس از 100 سال اكتشاف نفت در ايران با همت جمعي از اساتيد دانشگاه و مديران ارشد صنعت نفت در تاريخ 1/12/ 1384 با شماره 19344 به ثبت رسيد.

اطلاعات تماس

آدرس  : تهران خیابان شریعتی خیابان خواجه عبدالله انصاری خیابان ابوذر جنوبی کوچه نهم پلاک 7 طبقه 4

کد پستی : 1661634155  صندوق پستی : 16315499

تلفن : 02122856408

فکس :02122856407

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

JoomShaper