شعبه ایران انجمن مهندسین نفت و علوم زمین اروپا

امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

فصل چهارم – ارکان انجمن

ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی

ب: هیئت مدیره

ج: بازرس


 

الف: مجمع عمومی

 

ماده ۱۰: مجمع عمومی از گردهمائی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

۱-۱۰ مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات یا اکثر آراء معتبر است.

۲-۱۰ مجمع عمومی فوق العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

۳-۱۰ در صورتی که جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت آرا بصورت مکاتبه ای – بر اساس آیین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین می شود- اخذ خواهد شد.

تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره ۲: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره ۳: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی

الف- مجمع عمومی عادی
– انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)
– تصویب خط مشی انجمن.
– بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
– تعیین میزان حق عضویت.
– عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)
– بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب – مجمع عمومی فوق العاده:
– تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
– تصویب انحلال انجمن.

 

تبصره ۱: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۲: اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره ۳: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

 

 

 


ب: هیئت مدیره

 

 

 

ماده ۱۲: هیئت مدیره انجمن مرکب از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل است. که هر ۳ سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

۱-۱۲ هیچیک از اعضا نمی توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

۲-۱۲ عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

۳-۱۲ هیئت مدیره حداکثر تا ۳ ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

۴-۱۲ کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس و نایب رئیس (یا خزانه دار) همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس معتبر است.

۵-۱۲ هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره خداقل سه روز است.

۶-۱۲ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است.

۷-۱۲ کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می شود.

۸-۱۲ شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۹-۱۲ در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۰-۱۲ شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.

ماده ۱۳: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

۱-۱۳ اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۲-۱۳ تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

۳-۱۳ هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن با ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می دهد.

۴-۱۳ جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می باشد.

۵-۱۳ تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۶-۱۳ اقامه دعوی و پاسخگوئی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

۷-۱۳ انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۸-۱۳ اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چهار چوب وظایف انجمن.

۹-۱۳ جلب هدایا و کمکهای مالی.

۱۰-۱۳ اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی.

۱۱-۱۳ اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۱۲-۱۳ ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۱۳-۱۳ هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تائید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

 

 


ج: بازرس

 

 

ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی ۱ نفر را به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

۱-۱۵ بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۲-۱۵ بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

۳-۱۵ گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرنامه

جدیدترین مطالب

مطالب مرتبط